Quality Upgrading in Developing Countries Christian Henn, Chris Papageorgiou, and Nikola Spatafora