Quality Upgrading in Developing Countries - Presentation Christian Henn, Chris Papageorgiou, and Nikola Spatafora