Systemic Risk Contributions Xin Huang, Hao Zhou, and Haibin Zhu