HV12 - Hauptvordruck Blatt 2: Zusatzangaben zu Aktiva