HKD Hongkong-Dollar (Hongkong)

Zeitreihe Bezeichnung Herunterladen Datenkorb
BBEX3.M.HKD.EUR.CA.AA.A01 Devisenkurse für den Euro in Hongkong / 1 EUR = ... HKD (Ankauf) CSV
SDMX-ML
BBEX3.M.HKD.EUR.CA.AB.A01 Devisenkurse für den Euro in Hongkong / 1 EUR = ... HKD (Verkauf) CSV
SDMX-ML
BBEX3.M.HKD.EUR.CA.AC.A01 Devisenkurse für den Euro in Hongkong / 1 EUR = ... HKD (Mittel) CSV
SDMX-ML