HKD Hongkong-Dollar (Hongkong)

Zeitreihe Bezeichnung Herunterladen Datenkorb
BBEX3.D.HKD.USD.CA.AA.000 Devisenkurse für den US-Dollar in Hongkong / 1 USD = ... HKD (Ankauf) CSV
SDMX-ML
BBEX3.D.HKD.USD.CA.AB.000 Devisenkurse für den US-Dollar in Hongkong / 1 USD = ... HKD (Verkauf) CSV
SDMX-ML
BBEX3.D.HKD.USD.CA.AC.000 Devisenkurse für den US-Dollar in Hongkong / 1 USD = ... HKD (Mittel) CSV
SDMX-ML